วันศุกร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553

สรุปผลการแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งประเทศไทย "เมืองช้างเกมส์ ประจำวันที่ 22 ม.ค.53

ผลการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 31 “เมืองช้างเกมส์”
ณ จังหวัดสุรินทร์ ประจำวันที่ 22 มกราคม 2553

ยกน้ำหนัก ชิง 9 เหรียญทอง ณ หอประชุมโรงเรียนศรีขรภูมิพิสัย อ.ศีขรภูมิ
รุ่น 44 กก. หญิง
ท่าสแนทช์
เหรียญทอง ได้แก่ เขต 10 กรุงเทพฯ นางสาวโสภิตา ธนสาร สถิติ 67 กก.
เหรียญเงิน ได้แก่ เขต 4 ขอนแก่น ด.ญ.ศิริลักษณ์ ลำเลียว สถิติ 56 กก.
เหรียญทองแดง ได้แก่ เขต 3 สุรินทร์ ด.ญ.อรอุมา วันฤกษ์ สถิติ 55 กก.
ท่าคลีนแอนด์เจอร์ค
เหรียญทอง ได้แก่ เขต 10 กรุงเทพฯ นางสาวโสภิตา ธนสาร สถิติ 82 กก.
เหรียญเงิน ได้แก่ เขต 4 ขอนแก่น ด.ญ.ศิริลักษณ์ ลำเลียว สถิติ 70 กก.
เหรียญทองแดง ได้แก่ เขต 2 ชลบุรี ด.ญ.พรสวรรค์ โสระมรรค สถิติ 65 กก.
สถิติรวม
เหรียญทอง ได้แก่ เขต 10 กรุงเทพฯ นางสาวโสภิตา ธนสาร สถิติ 149 กก.
เหรียญเงิน ได้แก่ เขต 4 ขอนแก่น ด.ญ.ศิริลักษณ์ ลำเลียว สถิติ 126 กก.
เหรียญทองแดง ได้แก่ เขต 3 สุรินทร์ ด.ญ.อรอุมา วันฤกษ์ สถิติ 118 กก.
รุ่น 50 กก. ชาย
ท่าสแนทช์
เหรียญทอง ได้แก่ เขต 6 นครสวรรค์ นายบัณฑิต ลาภมาก สถิติ 88 กก.
เหรียญเงิน ได้แก่ เขต 3 ศรีสะเกษ นายสุรชัย หาญยิ่ง สถิติ 87 กก.
เหรียญทองแดง ได้แก่ เขต 8 นครศรีธรรมราช ด.ช.ครองรัฐ ปานรักษ์ สถิติ 80 กก.
ท่าคลีนแอนด์เจอร์ค
เหรียญทอง ได้แก่ เขต 6 นครสวรรค์ นายบัณฑิต ลาภมาก สถิติ 100 กก.
เหรียญเงิน ได้แก่ เขต 8 นครศรีธรรมราช นายจอมภพ เพชรสุวรรณ สถิติ 93 กก.
เหรียญทองแดง ได้แก่ เขต 8 นครศรีธรรมราช ด.ช.ครองรัฐ ปานรักษ์ สถิติ 92 กก.

สถิติรวม
เหรียญทอง ได้แก่ เขต 6 นครสวรรค์ นายบัณฑิต ลาภมาก สถิติ 188 กก.
เหรียญเงิน ได้แก่ เขต 8 นครศรีธรรมราช ด.ช.ครองรัฐ ปานรักษ์ สถิติ 172 กก.
เหรียญทองแดง ได้แก่ เขต 8 นครศรีธรรมราช นายจอมภพ เพชรสุวรรณ สถิติ 168 กก.
รุ่น 56 กก. ชาย
ท่าสแนทช์
เหรียญทอง ได้แก่ เขต 6 นครสวรรค์ นายวันชัย เหมือนนึก สถิติ 98 กก.
เหรียญเงิน ได้แก่ เขต 4 ขอนแก่น นายธวัชชัย พลเชียงสา สถิติ 97 กก.
เหรียญทองแดง ได้แก่ เขต 3 ศรีสะเกษ นายณัฐพล การเมือง สถิติ 91 กก.
ท่าคลีนแอนด์เจอร์ค
เหรียญทอง ได้แก่ เขต 4 ขอนแก่น นายธวัชชัย พลเชียงสา สถิติ 127 กก.
เหรียญเงิน ได้แก่ เขต 6 นครสวรรค์ นายวันชัย เหมือนนึก สถิติ 125 กก.
เหรียญทองแดง ได้แก่ เขต 3 ศรีสะเกษ นายณัฐพล การเมือง สถิติ 121 กก.
สถิติรวม
เหรียญทอง ได้แก่ เขต 4 ขอนแก่น นายธวัชชัย พลเชียงสา สถิติ 224 กก.
เหรียญเงิน ได้แก่ เขต 6 นครสวรรค์ นายวันชัย เหมือนนึก สถิติ 223 กก.
เหรียญทองแดง ได้แก่ เขต 3 ศรีสะเกษ นายณัฐพล การเมือง สถิติ 212 กก.

วูซู ชิง 5 เหรียญทอง ณ หอประชุมโรงเรียนสังขะวิทยาคม
ประเภทยุทธลีลาฉางฉวน ชาย
เหรียญทอง ได้แก่ เขต 3 สุรินทร์ ด.ช. ติย จันทร์มหา คะแนน 6.75
เหรียญเงิน ได้แก่ เขต 10 กรุงเทพฯ ด.ช.ธัญชนิตย์ พงศ์ผการัตน์ คะแนน 6.70
เหรียญทองแดง ได้แก่ เขต 2 จันทรบุรี ด.ช.กฤษฎา แซ่ลิ้ม และเขต 7 กาญจนบุรี ด.ช.ฉัตรมณฑล เชียงกา คะแนน 6.60
ประเภทยุทธลีลาดาบใต้ทั่วไป (หนานเตา) หญิง
เหรียญทอง ได้แก่ เขต 7 กาญจนบุรี ด.ญ. รวีวรรณ สุดใจ คะแนน 6.50
เหรียญเงิน ได้แก่ เขต 3 สุรินทร์ ด.ญ. ภัทรานิษฐ์ ศุภศาศวัต คะแนน 6.25
เหรียญทองแดง ได้แก่ เขต 6 พิจิตร ด.ญ. สิริพร บุญช่วย คะแนน 6.20
ประเภทยุทธลีลามือเปล่า (ไท่จี๋ฉวน) ชาย
เหรียญทอง ได้แก่ เขต 5 พะเยา ด.ช. พิเชฐ ถูกใจ คะแนน 7.45
เหรียญเงิน ได้แก่ เขต 2 ชลบุรี นายชัยธนา วรรักษ์ คะแนน 7.25
เหรียญทองแดง ได้แก่ เขต 10 กรุงเทพฯ นายเดชาดนัย ชุมใจ คะแนน 7.20
ประเภทยุทธลีลาประกอบอุปกรณ์อิสระทั่วไป หญิง
เหรียญทอง ได้แก่ เขต 3 สุรินทร์ ด.ญ.สุภาษิตา ปรากฏรัตน์ คะแนน 7.10
เหรียญเงิน ได้แก่ เขต 10 กรุงเทพฯ ด.ญ.วิภา รัตนวงศาโรจน์ คะแนน 6.90
เหรียญทองแดง ได้แก่ เขต 2 ชลบุรี ด.ญ.กนกอร กาศโอสถ และเขต 7 น.ส. ธัญนิภา ปวุตินันท์ คะแนน 6.85
ประเภทยุทธลีลาไม้พลอง (กุ้นซู่) ชาย
เหรียญทอง ได้แก่ เขต 3 สุรินทร์ นายชินวัฒน์ ติยวรนันท์ คะแนน 7.10
เหรียญเงิน ได้แก่ เขต 2 ชลบุรี ด.ช.ธนายุต เกษมาลา คะแนน 7.00
เหรียญทองแดง ได้แก่ เขต 5 ลำพูน ด.ช.กีรติ ภูอนุรักติ คะแนน 6.85

สนุกเกอร์ ชิง 1 เหรียญทอง ณ อาคารอุตสาหกรรม โรงเรียนสุรวิทยาคาร
ประเภททีม เขต 3 ชนะ เขต 10 4-1 เฟรม (62-31,6-60,45-31,45-18,33-20)
เหรียญทอง ได้แก่ เขต 3 (นายศุภกิตต์ ยอดอินทร์,นายอัครเดช วีระสัตรา,นายบุลากร เฉลิมชัย)
เหรียญเงิน ได้แก่ เขต 10 (ด.ช.อรรคนิธิ์ ส่งเสริมสวัสดิ์ , นายจักรพันธ์ ศรีทอง,นายภารากร มาลาสินธุ์)
เหรียญทองแดง ได้แก่ เขต 1 (นายกิตติพงษ์ อ่อนศรี, นายชาตรี สุขสวัสดิ์,นายฉัตรไชย กรุดเที่ยง )และเขต 5 (ด.ช.จักรกริช สุภา,นายธันวา บุญเล่ห์,นายวิศรุต ดวงสนิท)

ว่ายน้ำ ชิง 8 เหรียญทอง ณ สระว่ายน้ำมหิศร
ฟรีสไตล์ 400 เมตร ชาย
เหรียญทอง ได้แก่ เขต 5 เชียงใหม่ สถาปัตย์ อาจสำลี สิถิติ 04.11.56 นาที ทำลายสถิติเดิม 04.12.73 ของปัญญาวีร์ สนทนา เขต 10 กรุงเทพ
เหรียญเงิน ได้แก่ เขต 5 เชียงใหม่ ธนภัทร สิริวิภาส สถิติ 04.14.08 นาที
เหรียญทองแดง ได้แก่ เขต 10 กรุงเทพ ปภังกร อิงคนนท์ สถิติ 04.20.58 นาที

ฟรีสไตล์ 400 เมตร หญิง
เหรียญทอง ได้แก่ เขต 10 กรุงเทพ ภาสินี ธีระภาพ สถิติ 04.35.97 นาที
เหรียญเงิน ได้แก่ เขต 5 เชียงใหม่ ชวิศา หงส์ฤทธิ์พันธ์ สถิติ 04.36.12 นาที
เหรียญทองแดง ได้แก่ เขต 10 กรุงเทพ เอมมิกา หิมะทองคำ สถิติ 04.37.65 นาที
ผีเสื้อ 100 เมตร ชาย
เหรียญทอง ได้แก่ เขต 10 กรุงเทพฯ กฤตภาส ศรีเจริญบุญ สถิติ 00.57.46 วินาที ทำลายสถิติเดิม 00.58.83 วินาที ของนายณัฐชัย ชัยวงศ์สว่างกุล เขต 1 นนทบุรี
เหรียญเงิน ได้แก่ เขต 10 กรุงเทพฯ ธนพันธ์ สุทิน สถิติ 00.58.70 วินาที
เหรียญทองแดง ได้แก่ เขต 1 นนทบุรี ณัฐชัย ชัยวงศ์สว่างกุล สถิติ 00.59.32 วินาที
ผีเสื้อ 100 เมตร หญิง
เหรียญทอง ได้แก่ เขต 10 กรุงเทพฯ สาริศา สุวรรณเชษฐ์ สถิติ 01.04.98 นาที
เหรียญเงิน ได้แก่ เขต 2 สมุทรปราการ เจนจิรา ศรีสะอาด สถิติ 01.05.86 นาที
เหรียญทองแดง ได้แก่ เขต 10 กรุงเทพฯ ศุภสุตา สุนทรโชติ สถิติ 01.06.41 นาที

กรรเชียง 50 เมตร ชาย
เหรียญทอง ได้แก่ เขต 10 กรุงเทพฯ กศิภัทร ช่อกระถิน สถิติ 00.27.27 วินาที ทำลายสถิติ 00.27.47 วินาที ของตัวเอง
เหรียญเงิน ได้แก่ เขต 5 เชียงใหม่ ศลิษฎ์ ศุภกิจธนากร สถิติ 00.28.78 วินาที
เหรียญทองแดง ได้แก่ เขต 1 ปทุมธานี อาจกวิน พูลสวัสดิ์ สถิติ 00.29.04 วินาที

กรรเชียง 50 เมตร หญิง
เหรียญทอง ได้แก่ เขต 8 นครศรีธรรมราช วรรณิดา แสงแก้ว และเขต 2 สมุทรปราการ อารยา วงษ์วาทสถิติ 00.32.49 วินาที
เหรียญเงิน ได้แก่ เขต 5 เชียงใหม่ ปาริฉัตร ศรีนรคุตร สถิติ 00.32.57 วินาที

ผลัดฟรีสไตล์ 4 x 200 เมตร ชาย
เหรียญทอง ได้แก่ เขต 10 กรุงเทพฯ สถิติ 08.04.65 นาที ทำลายสถิติเดิม 08.05.24 นาที ของเขต 2 ชลบุรี
เหรียญเงิน ได้แก่ เขต 5 เชียงใหม่ สถิติ 08.15.03 นาที
เหรียญทองแดง ได้แก่ เขต 7 สมุทรสงคราม สถิติ 08.19.28 นาที
ผลัดฟรีสไตล์ 4 x 200 เมตร หญิง
เหรียญทอง ได้แก่ เขต 10 กรุงเทพฯ สถิติ 08.55.60 นาที
เหรียญเงิน ได้แก่ เขต 5 เชียงใหม่ สถิติ 09.10.50 นาที
เหรียญทองแดง ได้แก่ เขต 1 นนทบุรี สถิติ 09.13.25 นาที

วู้ดบอล ชิง 1 เหรียญทอง ณ สนามเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
ประเภทคู่ผสม
เหรียญทอง ได้แก่ เขต 8 ชุมพร (เทวารัตน์ ภมรนาค, ปิยะนุช ชมพูภาณะ)
เหรียญเงิน ได้แก่ เขต 4 ขอนแก่น (จักรินทร์ ขันทอง, แพรวพรรณ ชัยทอง)
เหรียญทองแดง ได้แก่ เขต 6 นครสวรรค์ (ชินกฤต เรืองฤทธิเกษม, ศิริภัทร ไกรนิตย์)

ยิมนาสติกศิลป์ ชิง 2 เหรียญทอง ณ ม.เทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตสุรินทร์
ประเภททีมชาย
เหรียญทอง ได้แก่ เขต 7 สุพรรณบุรี คะแนนรวม 300.30 คะแนน
เหรียญเงิน ได้แก่ เขต 10 กรุงเทพฯ คะแนนรวม 286.15 คะแนน
เหรียญทองแดง ได้แก่ เขต 3 ชัยภูมิ คะแนนรวม 233.05 คะแนน
ประเภททีมหญิง
เหรียญทอง ได้แก่ เขต 7 สุพรรณบุรี คะแนนรวม 183.90 คะแนน
เหรียญเงิน ได้แก่ เขต 10 กรุงเทพฯ คะแนนรวม 178.90 คะแนน
เหรียญทองแดง ได้แก่ เขต 3 ชัยภูมิ คะแนนรวม 145.40 คะแนน

เปตอง ชิง 2 เหรียญทอง
ประเภทบุคคลชาย
เหรียญทอง ได้แก่ เขต 5 เชียงใหม่ นายอานนท์ มาจ๊ะ
เหรียญเงิน ได้แก่ เขต 7 ราชบุรี นายนภดล พวงมาลา
เหรียญทองแดง ได้แก่ เขต 1 อ่างทอง นายอนุสรณ์ จันทร และเขต 4 อุดรธานี นายสุรศักดิ์ ขอดแก้ว
ประเภทบุคคลหญิง
เหรียญทอง ได้แก่ เขต 8 ระนอง นางสาวชญานิษฐ์ รัสภา
เหรียญเงิน ได้แก่ เขต 3 ศรีสะเกษ นางสาวโสภา สายสุนา
เหรียญทองแดง ได้แก่ เขต 2 สมุทรปราการ นางสาวเมวิกา ชาเหลา และเขต 5 พะเยา นางสาวชุติมา ยิ้มพงษ์ประเสริฐ


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น